Solvo de la anagramoj

I N O K I C O      Cikonio

R A D O M O R D E  Dromadero

P I R N I C O  Ciprino (carpe)

O K L I D O K O R   Krokodilo

O P R E L O   Leporo

B O K A R S A   Skarabo

E K T R O V O   Korveto     (choucas)

P O L O R E D A     Leopardo

K L A M I O     Limako

B R U T O N G O V     Gruntbovo  (yack)

J A G I L A N T O N    Najtingalo

B O R M U K L I     Lumbriko

F A R G E N O R I     Rangifero

O N E R A S    Ansero

C A R T O L E     Lacerto

L I Ĉ O N Ĉ I       Ĉinĉilo

D A L O R A M A S A N    Salamandro

T O N A T E M P O   Pentatomo

M O B A P L U      Palumbo

K R I K O N O    Korniko

S T A G N O L U  Langusto

E K O L O N A M E  Kameleono

V I N A G O   Igvano

K I P A H O M P O    Hipokampo

B O L O R K U    Kolubro

K R O P I D R E    Perdriko

E R O L K O P A   Kapreolo

J A K O M A N  Kajmano

T O R O N K U    Koturno

A J O R U G A    Jaguaro

R O N A R K O M O     Kormorano

R E G E L O M A Meleagro

U N I D H O R   Hirundo

G I H O N A R   Haringo

B O R O L K I  Kolibro

R O B L O T A S A  Albatroso

G L O N M A F E   Flamengo

O K I N I C O   Cikonio

A Z F O N A  Fazano

T O T R I M E     Termito

K L E P I O N A     Pelikano

O F L A T E N E   Elefanto

S T A O K R O     Kastoro

A T M O M R O     Marmoto

T R H A S O M    Hamstro

O L N U F M O    Muflono

O Z I N B O Bizono

O R C I O R N E  Rinocero

N U A K O R G U   Kanguruo

O L O C O T E   Oceloto

O N I L A K O     Likaono

N O F E K E     Feneko

M O B O K L O  Kolombo

A P P O G A      Papago

O N G O T E    Genoto

K I L K O N U      Kuniklo

P L I A T O N O  Antilopo

E F D O L N E   Delfeno

E D G A R P O   Gepardo

K L E O H I    Heliko

D U S T O E T      Testudo

N A O R E A     Araneo

I O K L O C K E N     Kokcinelo

O P H A M I O T O P  Hipopotamo

A L Ĉ O V E   Ĉevalo

N E B O L A Baleno

A R O N E C I    Erinaco

O M O K R I F  Formiko

U S I C O R  Sciuro

O F R I  Ĝ A Ĝirafo

P O R O D A L E Leopardo

S O P T E V R E Vesperto

N E G I V P O N Pingveno