Zamenhof festo en Nancio – Fête de Zamenhof à Nancy

Sabate la 20an de decembro 2014, 9 esperantistoj el la régiono festis Zamenhof datrevenon en la restoracio « Chez Henri » . Ni tre bone frandis bongustajn manĝaĵojn en agrabla etoso.

Samedi 20 décembre 2014, 9 espérantistes de la région ont fêté l’anniversaire de Zamenhof au restaurant « Chez Henri ». Nous avons savouré des mets délicieux dans une bonne ambiance.

Zamenhof festo en Thionville – Fête de Zamenhof à Thionville

Dimanĉe la 7an de decembro, la klubo de Thionville invitis nin partopreni la feston de Zamenhof.

 
Matene, ni vizitis, en « Guentrange », fortikaĵon, kiu estis konstruita de la germanoj en 1899. Laŭ la ŝanĝoj de nacieco de la regiono, ĝi estis aŭ germana aŭ franca.

 

La malsimpleco de la elektrikmekanikaj kaj telefonaj ekipaĵoj kaj la komforto (centra hejtado, duŝoj) estas mirigitaj.

 

Krom la teknikaj instalaĵoj, la fortikaĵo estas ankaŭ muzeo pri milita historio de Thionville.

 

Post bongusta tagmanĝo, kiu okazis en la restoracio « A la bonne Franckette » en Veymerange, Istvan Ertle prezentis novajn librojn.

 

Dankon al la grupo por la agrabla etoso.

Dimanche 7 décembre, le club de Thionville nous a invité à participer à la fête de Zamenhof.

Le matin, nous avons visité le fort de Guentrange, construit par les Allemands en 1899.

En fonction des changements de nationalité de la région, il a été tantôt allemand, tantôt français.

La complexité des équipements électro-mécaniques et téléphoniques et le confort (chauffage central, douches) sont étonnants.

Outre les installations techniques, le fort est également un musée d’histoire militaire consacré à Thionville.

Après un délicieux déjeuner au restaurant « A la bonne franckette » à Veymerange, Istvan Ertle a présenté de nouveaux livres.

Merci au groupe pour l’agréable ambiance.

Renkonto en Sankt Peter – Rencontre à Sankt Peter

Dum la finsemajno de la 17a ĝis la 19a de oktobro, oakzis la 76a regiona staĝo de Esperanto France-Est organizita kun Bavelo (Esperanto Baden-Württemberg) en Sankt Peter en Nigra Arbaro. Nia amiko Jean-Luc partoprenis tiun renkonton.

Pendant le week-end du 17 au 19 octobre, le 76ème stage régional de Esperanto France-Est organisé avec Bavelo (Esperanto Bade-Württemberg) s’est déroulé à Sankt Peter en Forêt Noire. Notre ami Jean-Luc a participé à cette rencontre.

Festi la Vida

La 28an de septembro, duan fojon, Esperanto France-Est, partoprenis la feston « Festi la Vida » en « Raon aux Bois » (Vogesoj)). Multaj asocioj vigligis tiun aranĝon per ludoj, spektakoloj, muzikado kaj tenado de budoj.

 

Ni prezentis Esperanton per afiŝoj, libroj, diskoj kaj klerigado de la funkciado de tiu lingvo.

 

Tre allogis la pasantojn (ĉefe la infanojn), la ludoj kreataj de la klubanoj de Nancio.

 

Multaj personoj haltis ĉe nia budo por malkovri la lingvon aŭ pliscii pri Esperanto.

 

Estis tre agrabla tago.


Le 28 septembre 2014, pour la deuxième fois, Esperanto France-Est, a participé à « Festi la Vida à Raon aux Bois (Vosges). De nombreuses associations ont animé cette manifestation par des jeux, des spectacles, de la musique et la tenue de stands.

Nous avons présenté l’Espéranto à l’aide d’affiches, de livres, de disques et donné des explications sur le fonctionnement de cette langue.

Les passants (surtout les enfants) ont été très attirés par les jeux créés par les membres du club de Nancy.

De nombreuses personnes qui se sont arrêtées à notre stand ont découvert cette langue ou approndi leurs connaissances sur l’Espéranto.

Ce fut une agréable journée.

Récréanim’

Comme chaque année nous avons participé à « Récréanim’ », fête du quartier Louvain, le samedi 27 septembre 2014 dans les jardins du Luxembourg à Vandoeuvre. Dans notre stand, les enfants (de 3 à 12 ans) et leurs parents ont pu découvrir l’Espéranto en jouant ; les cartes montrant des fleurs dont le nom était écrit en français et en latin devaient être associées aux cases où les noms étaient en espéranto. Les plus jeunes coloriaient des images de fleurs.

Le temps agréable a sans doute favorisé la venue d’un public nombreux. Ce fut un agréable après-midi.

Kiel ĉiu jaro, ni partoprenis en « Récréanim », festo de la kvartalo « Louvain », sabate la 27an de septembro en la « ĝardenoj de Luksemburgo » en Vandoeuvre. En nia budo, la infanoj (tri ĝis dekdu jaroj) kaj iliaj gepatroj povis malkovri Esperanton per ludo. La kartoj montrante florojn, kies nomoj estis france kaj latine skribitaj kaj la ĉeloj, kies la nomoj estis esperante skribitaj devis esti kumetitaj. La plej junaj kolorigis florbildojn.

 

La bela vetero certe favoris la venon de multaj infanoj. Estis agrabla posttagmezo.

Manifestado – Manifestation « Les Tronches en fête »

Dimanĉo la 29an de junio, en Saint Étienne les Remiremont Catherine, Jean-Luc, Ginette, Liliane et Gisèle partoprenis en la festo « Les Tronches en fête ».

Malbonŝance, la vetero estis malfavora kaj la vizitantoj malmultaj, sed kiel la ekspoziantoj, ili estis tre interesataj pri la internacia lingvo, kiun kelkaj ne konis.

Catherine estis kuirinta esperantajn kuketojn. Post la gustumado, la vizitantoj ricevis la recepton, kiun ili estis instigitaj traduki ĝin ; poste, ili demandis informojn pri tiu lingvo.

Dimanche 29 juin, Catherine, Jean-Luc, Ginette, Liliane et Gisèle ont participé à la manifestation « Les Tronches en fête ».

Malheureusement le temps était défavorable et les visiteurs peu nombreux, mais ils ont montré, tout comme les exposants, un intérêt certain pour la langue internationale, que certains ne connaissaient pas.

Catherine avait préparé des petits gâteaux « espéranto ». Après la dégustation, les visiteurs recevaient la recette qu’ils étaient invités à traduire ; ensuite ils demandaient des informations sur cette langue.

Majo de Eŭropo – Mai de l’Europe


Kiel ĉiujare, kadre de  » Majo de Eŭropo », organizita de la urbo Nancio, ni partoprenis en « Eŭropa Vilaĝo », en la komerca centro St Sebastiano.

 

Dum 2 tagoj, la 2 kaj 3 anj de majo 2014, ni budis kaj renkontis sufiĉe multajn vizitantojn, kiujn ni informis pri diversaj aspektoj de Esperanto. Kun tiuj kiuj jam konis la lingvon, ni diskutis pri ĝia evoluo kaj ĝia nova impeto dank’al interreto kaj la sociaj retoj. Ni disdonis etan prospekton, kie troviĝis kelkaj informoj kaj kies kovrilo rilatis kun la temo de tiu jaro : barakti kontraŭ la malŝparado.


Comme chaque année, dans le cadre du « Mai de l’Europe », nous avons participé au « Village Européen », au centre commercial St Sébastien à Nancy.

Pendant 2 jours, les 2 et 3 mai 2014, nous avons tenu un stand et rencontré d’assez nombreux visiteurs que nous avons informés sur différents aspects de l’Espéranto. Avec ceux qui connaissaient la langue, nous avons discuté sur son évolution et son nouvel essor grâce à internet et aux réseaux sociaux. Nous avons distribué un petit prospectus où se trouvaient quelques informations et dont la couverture était en relation avec le thème de cette année : lutter contre le gaspillage.

C’rayons de soleil

Ambiance très chaleureuse pour le repas annuel de l’association C’rayons de soleil.

Ce samedi 10 avril à la MJC Beauregard notre association esperanto (Nancy) a partagé un moment très convivial et a tissé des liens avec les associations invitées.

Animée par Chamalo et Ophélie , la soirée fut pleine de surprises et d’émotions .Nous avons pu noter que l’entraide est toujours présente grâce à de nombreux bénévoles qui se donnent à fond dans ce qu’ils organisent .

Une fois de plus, nous avons pu constaté que Chamalo bouillonne (ou fourmille) d’idées qu’il s’empresse de mettre en application.

Dernier défi : la montée du Ventoux sur monocycle fin mai !

Tre varmega etoso por la jarmanĝo de la asocio « C’rayons de soleil ».

 

Tiun sabaton, 10an de majo, en la MJC Beauregard, nia asocio esperanto.nancy54 partoprenis afablan temperon kaj teksis rilatojn kun la invititaj asocioj.

 

Chamalo kaj Ophélie kondukis la vesperkunvenon, kiu mirigis kaj emociis nin.

 

Ni povis konstati, ke la interhelpo ĉiam ekzistas dank’al multaj propavoluloj, kiuj montris tre grandan energion por atingi ili celon.

 

Plie, Chamalo estis tre iniciatema kaj diligenta por realigi siajn projektojn.

 

Lasta defio : fine de majo, surgrimpi « Ventoux » per unuciklo.

Eĥo el la 75a printempa staĝo de Espéranto France-Est

Tiu staĝo okazis la 4/5/6-ajn de aprilo 2014

Vendrede vespere, Thierry Saladin prezentis al ni subskribindan peticion por elekto Esperanto kiel komuna lingvo en Eŭropa Unio. Li proponis agadon por divastigi tiun lingvon.

Poste ni babiladis por interkonatiĝi.

 

Sabate matene, ni vizitis la militan tombejon « Vieil Armand ». Edmond gvidis nintra la restaĵoj de la francaj kaj germanaj tranĉeoj de la unua mondmilito.

Vidu la aliajn fotojn
Post la tagmanĝo, Edmond prezentis la novajn librojn de la libroservo.

Postagmeze, ni povis sekvi diversajn kursojn (komencentoj gvidata de Ginette Martin, progresantoj givdata de Robert Kueny , progresintoj gvidata de Edmond Ludwig) aŭ aŭskulti prelegon pri violono (historio, fabrikado, uzado, kompanaĵo kto…), fare de Hannes Larsson.

Vidu la aliajn fotojn

Antaŭ la vespermanĝo, Roberto deklamis pri kelkaj fabloj de « La Fontaine ».

La distra vespero ebligis malkovri novan, junan kantistinon, Mélanie kaj ŝian instruiston Lorenzo.

Vidu la aliajn fotojn

postagmeze, kunsideto de la komitato okazis.

Ni dankas la organizantojn por la agrabla etoso, por la interesa programo kaj por la sukceso de tiu staĝo.

 

Konkurso de verkado – Concours d’écriture

 

En 2013 Catherine, anino de nia klubo, partoprenis en konkurso de verkado okazigita de EPĈ (El Polpola Ĉinio), kiu invitis ĉiujn Esperantistojn sendi sia(j)n  verkaĵo(j)n el tri branĉoj : novelo, prozo kaj poemo.

Ŝi sendis du kontribuaĵojn kaj ŝi gajnis du premiojn : la dua premio en la fako novelo por la artikolo “Kiam mi estis knabineto”, kaj la tria premio en la fako poemo por la artikolo “Tagpenso”.


Poste ŝi ricevis tri belajn librojn fotitajn, kaj du diplomojn.

Do kiel diras la pripensinda proverbo “Kion vi pripenas, tio al vi venas”, ŝi esperas por la konkurso 2014 multe pli da partoprenantoj.

Jen ciuj rezultoj de la konkurso de verkado EPĈ-2013 : http://www.espero.com.cn/2013-12/19/content_30946178.htm

Jen ĉiuj verkaĵoj de la konkurso de verkado EPĈ-2013 : http://www.espero.com.cn/node_7184275.htm

Jen kondiĉoj por partopreni en dua konkurso EPĈ-2014 : http://www.espero.com.cn/2014-02/13/content_31460347.htm

En 2013, Catherine, membre de notre club, a participé au concours d’écriture organisé par EPĈ (El Polpola Ĉinio), qui invitait tous les espérantistes à envoyer leur(s) composition(s) classées en trois parties : nouvelle, prose et poème.

Elle a envoyé deux compositions et elle a gagné deux prix : la 2ème prix dans la partie nouvelle pour “Kiam mi estis knabineto” (Quand j’étais une petite fille) et le 3ème prix dans la partie poème pour “Tagpenso” (pensée du jour).

Elle a ensuite reçu 3 beaux livres et 2 diplômes.

Alors comme dit le proverbe “Kion vi pripenas, tio al vi venas”,(Tu t’emploies à ce que cela t’arrive), elle espère beaucoup plus de participants au concours 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekrologo – Nécrologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 16an de februaro, nia amiko, Roland Génot forpasis.

Esperanton li eklernis antaù kvindeko da jaroj. Li multe reaktivis, kiam li proksimiĝis al la emeritiĝo, uzante esperanton interalie por korespondi kaj vojaĝi kun Arlette.

En Champenoux, li sukcesis akceptigi de la urbodomo, doni al vojeto la nomon « Zamenhof ».

Gravan rolon li ludis kiel membro de la pasporta Servo. Esperantistoj el pli ol dek diversaj landoj estis gastoj de Arlette kaj Roland.

En la grupo de Nancio, li alportis siajn bonhumoron, afablecon kaj iniciatemon.

Ni konservu el li bildon de agrabla kaj vigla homo !

Notre ami, Roland Génot est décédé la 16 février.

Il avait appris l’Espéranto il y a une cinquantaine d’années. A l’approche de la retraite, il a réactivé ses connaissances en utilisant l’espéranto pour correspondre et voyager avec Arlette.

A Champenoux, il a convaincu la municipalité de donner le nom  « Zamenhof » à un chemin.

Il a joué un rôle important comme membre du service d’hébergement. Des espérantistes de plus de dix pays différents ont été les hôtes d’Arlette et Roland.

Au sein du groupe de Nancy il apportait sa bonne humeur, sa jovialité et son esprit d’initiative.

Nous garderons de lui l’image d’un homme affable et actif !

Zamenhoftago

Le mercredi 15 janvier, Catherine, Denise et Gérard se sont joints au membres de l’association « Esperanto.Nancy54 » pour fêter « Zamenhoftago ». La réunion s’est déroulée au restaurant « L’Eclipse » à Heillecourt. Comme toujours, l’ambiance était chaleureuse. Tout en bavardant, nous avons savouré les plats et le vin (modérément). A un moment nous avons évoqué la mémoire de Pol. La soirée s’est terminée aux alentours de 21h30.

Mercrede la 15an de januaro, Catherine, Denise kaj Gérard kaj la anoj de la asocio « Esperanto.Nancy54 » kunvenis por festi « Zamenhoftago ». Tio okazis en la restoracio « L’Eclipse » en « Heillecourt ». Kiel ĉiam, la etoso estis tre varma. Babilante, ni bone manĝis kaj trinkis (modere). Iam, ni elvokis la memoraĵon de Pol.

La vespero finiĝis ĉirkaŭ la 21a30.