Bonvenon al la esperantistoj kaj  scivolemuloj !

Bienvenue aux espérantistes et aux curieux !

*

Baldaù en la regiono
A venir dans la Région

 

***

Amika tago en Senones (FR-88210)

la 27an de julio 2024

Nia asocio « Esperanto Nancy 54 » invitas siajn membrojn kaj ĉiujn interesatajn esperantistojn de la regiono partopreni amikan someran tagon en Senones, iama ĉefurbo de la Princlando de Salm Salm.

Jen la programo :

9a30/10a : rendevuo antaŭ la turismoficejo, 18 Place Dom Calmet. Atentu : la placo estas rezervita al piedirantoj, sed eblas parki proksime !

Ekde la 10a : promeneto en la urbo antaŭ la tagmanĝo, kiu okazos en la restoracio de la gardistejo, 7 place Clémenceau (tél de la restoracio: 03-29-57-60-06).

Postagmeze :
– vizito de la abatejo (5,00 euroj, kun gvidanto).
– eblos poste viziti la muzeon de « Velosolex » (fama iama motobicikleto), proksime de la turismoficejo.

Bonvolu rezervi por la tagmanĝo kaj la vizito de la abatejo, per sendo de retmesaĝo, telefona mesaĝo aŭ alvoko al Liliane Bersweiler : liliber54@yahoo.fr, 06-76-54-77-78.

*

Journée amicale à Senones (88210)

le 27 juillet 2024

Notre association « Esperanto Nancy 54 » invite ses membres et tous les espérantistes de la Région à participer à une journée amicale à Senones, ancienne capitale de la Principauté de Salm-Salm.

Le programme :

9h30/10h : rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 18 Place Dom Calmet. Attention : la place est piétonne, mais il est possible de stationner à proximité !

A partir de 10h : petit circuit dans la ville, avant le repas qui aura lieu au restaurant de la salle des gardes, 7 place Clémenceau (tél du restaurant:03-29-57-60-06).

Après-midi :
– visite de l’abbaye (5,00 euros, avec visite guidée).
– il est possible de visiter le muée du vélosolex, proche de l’Office de Tourisme..

Merci de réserver pour le repas et la visite de l’abbaye, par courriel, texto ou appel à Liliane Bersweiler : liliber54@yahoo.fr, 06-76-54-77-78.

Le programme et les mises à jour apparaitront dans le site eventa servo.org :  https://eventaservo.org

La pasintaj eventoj
Les événements passés

8a de majo ĝis la 12a de majo – du 8 au 12 mai 2024

Europa Kongreso en Strasburgo 
Congrès européen à Strasbourg

 

600 esperantistoj el 35 landoj (25 de EU , 4  aliaj eŭropaj landoj, 6 de aliaj kontinentoj) partoprenis la eŭropan kongreson de Strasburgo, kiu do estis lĝis nun la plej granda eŭropa esperanto kongreso).

La urbo, sidejo de la parlemento estas kompreneble simbolo de Eŭropo. Sed la efika kunlaboro de la landaj asocioj, de la grupo de Strasburgo kaj ankaŭ de regionaj au unuopaj esperantistoj permesis atingi nombron de kongresanoj duoblan ol tiun unue esperatan,

Dum 5 tagoj, la partoprenantoj povis ĝui la solenajn fermon kaj malfermon (kun komuna kantado de la eŭropa himno), viziti Strasburgon (parlemento, Nova Urbo, nova Arto…) ekskursi en la regiono, aŭskulti prelegojn, aĉeti librojn, sekvi kursojn, rigardi spektaklojn kaj tutsimple babili kun samideanoj per nia komuna lingvo.

Kelkaj daŭrigis la plezuron partoprenante la postkongreson la 13an de majo en Colmar,

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240509_110955-1024x768.jpg. L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240509_110937-1024x768.jpg.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240511_203347-1024x768.jpg. L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240511_142924-1-768x1024.jpg.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240510_123635-1024x768.jpg.  L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240512_113404-1024x768.jpg.

 

600 esperantistes de 35 pays (25 de l’ U.E., 4 d’autres pays européens, 6 d’autres continents) ont pris part au congrès européen de Strasbourg, qui devient donc à ce jour le plus grand congrès espérantiste européen de l’histoire.

La ville, siège du parlement est évidemment un symbole de l’Europe. Mais la coopération efficace des associations nationales, du groupe de Strasbourg, mais aussi d’espérantistes régionaux ou individuels ont permis d’atteindre un nombre de congressistes double de celui espéré.

Pendant cinq jours, les participants ont pu assister aux ouverture et fermeture solennelle (dont l’hymne européen chanté en espéranto), visiter Strasbourg : Parlement, Neustadt, Art Nouveau.., faire des excursions dans la région, assister à des conférences, acheter des livres, suivre des cours, regarder les spectacles, ou tout simplement bavarder avec des espérantistes de tout pays en utilisant la langue commune,

Certains ont terminé le séjour en participant au « Postkongreso le 13 mai à Colmar

 

***

7a de aprilo 2024 – 7 avril 2024
Ĝenerala Membro-Kunveno de E.F.E.
 Assemblée Générale de E.F.E.

La membroj de la regiona asocio « Esperanto France Est » estis invititaj en la « Domaine de l ‘Asnée » por la jara Ĝenerala Membro-Kunveno. Partoprenis esperantistoj de la regiono, kaj precipe el la grupoj de Mulhouse, Strasbourg, Thionville kaj Nancy.

La mateno estis dediĉita al la prezento de la agad-kaj financaj raportoj kaj al la renovigo de la komitatanoj.

Sekvis debatoj pri la pasinta jaro, kiu montris renovigon de la aktivado en la regiono (komunaj semajnfinaj renkontoj en Art Sur Meŭrthe, Rottweil (Badenlando) kaj Homburgo (Sarlando)), « Buntaj tagoj » en Thionville kaj Nancy, Zamenhof festoj en Aŭdun le Tiche kaj Belfort. Oni ankaŭ parolis pri la Informilo kaj la libroservo.

Estis poste elvokita la venonta jaro, kiu anonciĝas riĉa en la regiono :

– la Eŭropa Kongreso en Strasburgo de la 8a ĝis la 12a de majo 2024 (jam pli ol 500 aliĝantoj).
– la tradicia komuna aŭtuna semajnfino organizata de Bavelo, en rilatoj kun E.F.E., la 27/29ajn de septembro 2024.
– la 73a Kultura semajnfino en Homburg (Sarlando) de la 8a ĝis la 10a de novembro 2024.
– la printempa komuna staĝo organizota de E.F.E. en 2025 (ankoraŭ ne estas decidita kiam, kaj kie : eble en Mozelo).
-Plie, pluraj unutagaj eventetoj okazos. Interalie « Bunta Tago » en Metz, la 8an de junio 2024.

La posttagmezo estis pli distra : Joël Fontaine prelegis pri « la lumo kaj la sano » kaj ni poste promenis tra la publikaj ĝardenoj de Vandooeuvre.

*

Les membres de l’association régionale Esperanto France Est ont été invités au Domaine de l’Asnée pour l’assemblée générale annuelle. Ont participé des espérantistes de la région, et notamment des groupes de Mulhouse, Strasbourg, Thionville et Nancy.
La matinée a été consacrée au rapports financiers et d’activité et au renouvellement des membres du comité.
Les débats ont ensuite porté sur l’année passée qui a montré une nette reprise des activités au niveau régional :rencontres communes de fin de semaine à Art Sur Meurthe, Rottweil (Baden Wurtemberg) et Homburg (Sarre). « buntaj tagoj » à Thionville et Nancy, fêtes de fin d’année à Audun-le Tiche et Belfort… Le point a été fait également sur le service de librairie et sur la revue régionale « la Informilo ».
Les discussions ont porté ensuite sur l’année à venir, qui s’annonce riche en événements dans la région :
-le congrès européen à Strasbourg du 8 au 12 mai 2024 (plus de 500 participants attendus)
-le traditionnel stage commun d’Automne organisé par l’association « Bavelo », cette année à Karlsruhe, du 27 au 29 septembre
– la 73ème fin de semaine culturelle à Homburg (Sarre) du 8 au 10 novembre 2024.
– Le lieu et la date du stage régional commun du printemps 2025 ne sont pas encore fixés mais il pourrait avoir lieu en Moselle.
D’autre part, diverses activités d’une journée reprendront, notamment un quatrième « Bunta tago » à Metz le le 8 juin 2024.

L’après-midi fut plus détendue : Joël Fontaine nous a présenté un exposé sur « la lumière et la santé » et nous nous sommes promenés ensuite dans les parcs publics de Vandoeuvre.

*

3a « Bunta Esperanto Tago »
en Nancy – la 13an de januaro 2024

3éme « Bunta Esperanto Tago » à Nancy le 13 janvier 2024

La 3a regiona Bunta Esperanto Tago okazis en la junuldomo Desforges la 13an de januaro 2024.

Ĉifoje, ĝi estis organizita de la grupo de Nancio.

Entute partoprenis 19 samideanoj de ĉiuj aĝoj. Venis Werner Faber el Trèves kaj Brian Moon el Luksemburgio, la aliaj de la proksimeco de Thionville, Metz aŭ Nancy.

Kiel en Thionville, la mateno estis dediĉita al kursoj. Catherine okupiĝis pri la komencantoj. Jean-Luc gvidis la paroligan kurson,

Ne eblis tagmanĝi en la junuldomo. Do plej multaj retroviĝis en restoracio en Laxou, kie babilado povis daŭri.

Posttagmeze sinsekvis diversaj prelegetoj : Jean-Luc prezentis la nove alvenintajn librojn, Daniel Raoult prezentis la erinacojn de sia ĝardeno kaj parolis pri la Pordego Désilles, Werner Faber montris kaj komentis bildojn el la Ruĝa Maro.

Ni parolis pri la venontaj rendevuoj en la regiono kaj pri diversaj temoj.

La partoprenantoj ankaŭ povis elekti librojn inter la kelkdekaj alportitaj de la libroservo de Esperanto France Est.

Ni ne planis tujan novan buntan tagon pro la ĝenerala kunveno de E.F.E. en aprilo kaj la plurnacia kongreso de Strasburgo en majo, sed eble okazos unu en junio !

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240113_155301-300x225.jpg. L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est IMG_20240113_155224-1024x768.jpg.

La 3ème journée régionale d’espéranto s’est déroulée le 13 janvier 2024, organisée cette fois par le groupe de Nancy à la MJC Desforges,

19 personnes en tout y ont participé, Werner Faber est venu de Trèves Brian Moon du Luxembourg, les autres des environs de Thionville, Metz et Nancy.

Comme à Thionville, le matin fut dédié aux cours. Catherine assura le cours pour débutants et Jean-Luc le cours de conversation.

Il n’était pas possible de manger à la M.J.C. Donc la plupart des participants se sont retrouvés dans un restaurant de Laxou où ils ont pu continuer leur conversation.

L’après-midi se sont enchainés plusieurs exposés : Jean-Luc présenta les nouveaux livres arrivés au libroservo, Daniel Raoult nous parla des hérissons de son jardin ainsi que de la Porte Désilles. Werner Faber nous emmena sous la surface de la Mer Rouge.

Ensuite nous avons évoqué les rendez vous à venir et échangé sur différents thèmes.

Les participants ont également pu choisir des livres parmi les quelques dizaines apportés du libroservo d’Espéranto France Est.

Nous n’avons pas fixé de date proche pour un nouveau jour d’espéranto dans la région, du fait de l’assemblée générale de E.F.E. en avril, et du congrès plurinational de Srasbourg en mai. Mais peut-être courant juin ?

 

Nia kara Gisèle forpasis subite la 24an de decembro 2023. / Notre chère Gisèle est décédée subitement le 24 décembre 2023.

Ŝi eklernis esperanton antaŭ pli ol dudek jaroj, kune kun sia amikino Liliane.

De tiam, ŝi ĉiam aktivis en la vivo de la loka asocio Esperanto-Nancy-54 kaj en tiu de la regiona asocio Esperanto-France-Est per partopreno en kursoj, aranĝoj, festoj de asocioj, prezentobudoj, ekskursoj…

Ŝi ankaŭ multe agadis en diversaj tradukadoj kaj en la eldonado de la libretoj « Momo la histriko » kaj « Blua kato ».

Ŝia plej bela donaco al nia asocio estas tiu-ĉi retejo, kiun ŝi kapablis mem krei, kompletigi kaj akurate ĝisdatigi.

Nun, ni provos pluvivigi ŝian kreaĵon kaj daŭre pensos pri ŝi, ŝiajn afablecon kaj sindonemon.

Jean-Luc Thibias

~
Elle commença à apprendre l’espéranto, il y a plus de 20ans, en même temps que son amie Liliane.

Depuis lors, elle fut toujours active dans la vie de l’association locale Esperanto-Nancy-54 et dans celle de l’association régionale Esperanto-France-Est, en participant aux cours, aux événements, aux fêtes des associations, aux stands d’information, aux excursions…

Elle collabora activement à diverses traductions et à l’édition des deux petits livres : « Momo, la histriko » et « Blua Kato ».

Son plus beau présent à notre association aura été ce site, qu’elle réussit elle même à créer, à compléter et à mettre à jour régulièrement.

Nous essaierons de continuer à faire vivre sa création, sans l’oulier, elle, sa gentillesse et son dévouement.

J-L T .

 

Prochainement – Baldaù

Informez vous !

3a Bunta esperanto-tago en la junuldomo Desforges en Nancy la13an de januaro 2024

3ème bunta esperanto-tago » à la MJC Desforges à Nancy le 13 janvier 2024

2éme « Bunta Esperanto Tago – 18an de novembro 2023  

  2éme « Bunta Esperanto Tago à Thionville

La asocio EN54 partoprenis en la 2an Buntan Esperanto-Tagon organizatan de Esperanto-Thionville en la Domo de Asocioj Raymond Quesnau,.

Kvar grupanoj de Nancy aldoniĝis al la 15 aliaj partoprenantoj venintaj de la regiono de Thionville sed ankaŭ de Germanio kaj Luksemburgio.

La mateno estis dediĉita al progresiga kurso surbaze de la 4 Tinĉjoalbumoj tradukitaj al esperanto. Ĉefe por paroligi praktike la lingvon inter anoj de diversaj landoj.

Posttagmezo konsistis en diversaj prelegetoj : « laste alvenintaj esperantaj libroj», « bestoj : melo, marteso kaj mustelidoj », « Torino, ne nur kongresurbo ! », « raporto pri la Jubilea Kultura semajnfino de Sarlanda Esperanto Ligo » kaj ties « venontaj aranĝoj », « ne utilaj konstruaĵoj en Francio ».

La plej agrabla parto de la tago verŝajne estis la komuna tagmanĝo interne de la Domo de Asocioj (kiu disponigas kuirejon kaj manĝilaron ! ). Ĉiuj kunportis manĝerojn dividotajn kaj manĝotajn en bona etoso !Venonta rendevuo  : la 3a Bunta Esperanto Tago, en la Junuldomo Desforges en Nancy sabaton 13an de januaro 2024 !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post streĉa penso…Rekompenco !

Après l’effort..le réconfort !

 

 

 

 

2éme « Bunta Esperanto Tago à Thionville

L’association EN54 a participé au 2ème Bunta Esperanto Tago organisé par «  Esperanto Thionville » à la Maison des Associations Raymond Quesnau.

Quatre membres du groupe de Nancy se sont joints aux quinze autres participants venus de la région de Thionville, mais aussi d’ Allemagne et du Luxembourg.

Le matin a été consacré à un cours de perfectionnement sur la base des 4 albums Tintin traduits en Esperanto, L’occasion surtout de pratiquer oralement la langue entre locuteurs de pays différents,

L’après-midi a consisté en la présentation de divers exposés : « les derniers livres parus en espéranto », « les blaireaux, martres et mustélidés », « la Ville de Turin, en marge du congrès universel de 2023 », « un retour sur la célébration du jubilé des cents ans de l’association sarroise d’espéranto, et l’annonce des projets de celle-ci », « des constructions (initialement) sans utilité en France ».

La partie la plus conviviale de la journée a sans doute été le repas pris en commun dans les locaux mêmes de la maison des associations (qui met à disposition une cuisine et des couverts !) ; Chacun avait apporté une partie des victuailles qui ont été partagées dans la bonne humeur !

Prochain rendez-vous : le 3ème Bunta Esperanto Tago, à la MJC Desforges à Nancy le samedi 13 janvier 2024 !

 

Jubilé du centenaire à Homburg en Sarre 13/15 octobre 2023

 

Chez nos amis sarrois, le mouvement esperantiste reprend également après plusieurs années de somnolence, due à la pandémie et à l’état de santé de l’animateur local.

Martin Thorenz a su inverser la tendance, Par la renaissance du traditionnnel séminaire de fin de semaine de Hombourg à l’occasion du centième anniversaire de la Ligue d’Espéranto Sarroise. Comme à l’habitude, la rencontre eut lieu dans la « Kardinal Wendels Haus ».

Plus de 60 espérantistes ont répondu à l’invitation, venant non seulement d’Allemagne, mais aussi du Luxembourg, d’Italie, de Hongrie, de Pologne, et aussi bien entendu de Lorraine et d’Alsace. Notre association régionale Esperanto France Est put ainsi réactiver une tradition ancienne !

Le vendredi soir permit de faire connaissance.

Le samedi fut dédié au cours pour les débutants et les « progressants », tandis que les autres purent choisir leur programme parmi les divers exposés proposés sur la linguistique, les actions écologiques ou philantropiques, les livres nouvellement édités…Pour les personnes intéressées, il fut également possible d’assister à un office œcuménique.
Après le festin du samedi soir vint le moment du spectacle théatral et musical assuré par Georges Handzlik, le « barde sans barbe » polonais.
Et pour finir la soirée, le traditionnel « Knajpo », (bavardage autour du verre de l’amitié).

Dimanche matin, un peu d’histoire ! : en visitant le musée romain de Schwarzenacker  (le champ noir) où sont revenus au jour les vestiges d’un riche passé antique.

Retour au Centre pour la photo de groupe et le dernier de repas !

Et à bientôt pour de nouvelles rencontres !

 

 

 

Jubilea Kultura Semajnfino en Homburg ĉe Saro 13/15ajn de oktobro 2023

 

Ankaŭ ĉe niaj sarlandaj samideanoj, la movado revigliĝas post kelkjara dormado, pro la pandemio kaj la malsaniĝo de la loka prezidanto.
Martin Thorenz sciis inversi la direkton. Per rekreo de la tradicia semajnfina seminario en Homburg okaze de la 100a datreveno de la Sarlanda Esperanto Ligo. Kiel kutime, ĝi okazis en la « Kardinal Wendels Haus ».

Pli ol 60 samideanoj respondis al la invito, ne nur de Germanio, sed ankaŭ de Luksemburgo, Italio, Hungario kaj Pollando kaj kompreneble de Loreno kaj Alzaco. Nia regiona asocio Esperanto France Est tiel refortigis longan tradicion !

Vendredo vespere permesis interkonatiĝon.

Sabato estis dediĉita al kursoj por komencantoj kaj progresantoj kaj al bunta programo por la aliaj : diversaj prelegoj pri lingvistiko, ekologiaj kaj bonfaraj agadoj, prezento de novaj libroj. Por interesatoj ankaŭ eblis ĉeesti interreligian diservon.
Post festena vespermanĝo venis la tempo de la distra vespero kun spektaklo teatra kaj muzika prezentata de Georgo Handzlik, la pola « bardo sen barbo »,
Kaj sekvis la tradicia babilada knajpo !

Dimanĉon matene, iom da historio per vizito de la Romia Muzeo de Schwarzenacker (la Nigra agro), kie elfosiĝis spuroj de riĉa antikva pasinto.
Reveno al la renkontejo por la tradicia komuna foto kaj la lasta tagmanĝo !

Ĝis baldaŭ por novaj eventoj !

 

 

 Gaja semajnfino » à Rottweil 1/3 ajn de septembro 2023

La traditionnelle réunion commune « BAVELO-EFE » (Bavela Esperanto Ligo et Esperanto-France-Est) s’est déroulée cet automne dans la charmante petite ville de Rottweil, sur le Neckar, à l’est de la Forêt Noire,

Plus de 40 espérantistes ont participé à cette fin de semaine, ce qui prouve le redémarrage de l’activité régionale, après trois années de « vaches maigres ».

Du fait des exigences financières un peu trop élevées de l’auberge de jeunesse -par ailleurs très agréable pour ceux qui y ont dormi et pris leurs dîners- la plus grande partie du programme s’est déroulée dans l’auberge « le lièvre » (la leporo), mise à la disposition du groupe pour la fin de semaine. Et pour les repas de midi ; les participants pouvaient choisir entre quatre restaurants différents.

L’ambiance était excellente !

Vendredi soir, au « Leporo », il fut possible de faire connaissance, de jouer, de boire (avec modération!), de s’informer sur le programmme à venir et d’assister à la présentation des derniers livres parus en esperanto.

Samedi matin et début d’après-midi ; un bouquet d’activités s’offrit aux participants: cours pour débutants, et divers exposés : « libres comme la mouette » (Emmi Breuninger), « rencontre personnelle avec un projet partenerial à Rumonge -Burundi » (Manfred Westermayer), « association nouvelle famille » à Goma (Christoph Frank), « la danse corrélative (Ursula Niesert), « Un peu de langue turque (Lars Sözuer), « le handicap auditif « (Alois Eder), « les prothèses auditives » (Christine Brucker).

 

A 16h, Christoph Franck, en tenue du Moyen Age, accompagné de ses marionnettes et de son petit théatre ambulant, nous fit visiter les curiosités de Rottweil.

 

 

Nous découvrîmes alors de superbes maisons traditionnelles, des églises, des tours anciennes, et, bien entendu, le fameux chien Rottweiler.

 

Et nous apprîmes que la ville, fondée par les Romains en 73 après J-C. était la plus ancienne du Baden Würtemberg. Mais qu’elle savait aussi suivre le progrès en érigeant en 2017 une tour moderne, à découvrir le lendemain.

 

Samedi soir, Christoph, notre guide, nous fit connaître ses talents de magicien par un petit spectacle sur les ascenseurs !

 

Dimanche matin, nous fîmes la visite de la tour, haute de 246 m, édifiée pour tester les ascenseurs, mais qui offre également aux visiteurs un point de vue magnifique sur la ville et la nature.

Après le repas, vint le traditionnel moment des au-revoirs. Sans tristesse, car nous partîmes avec d’agréables souvenirs et la certitude de nous revoir bientôt !

 

Festi la Vida 2023 23/24ajn de septembro

De post jam dekkvin jaroj, la asocio « Tatou la Vida » organizas la dutagan festivalon « Festi la Vida » en Raon aux Bois en Vogezoj.

La organizantoj invitas lokajn produktantojn, artistojn, asociojn, kiuj prezentas siajn produktojn, artaĵojn, kanzonojn, distraĵojn… en ekologiema etoso, malferma al diverseco. La publiko fariĝas pli kaj pli multa. Jam inter 1500 kaj 2000 en 2022, Kaj verŝajne pli ĉi-jare.

Tre afable, de multaj jaroj, la asocio « Esperanto France Est» estas kore bonvena, kaj povas prezenti al aŭskultema publiko la internacian lingvon laŭ lingvistika vidpunkto, sed ankau ĝian kulturon, ĝian historion, kaj ĝian idealon celantan proksimigi pace kaj egalrajte homojn de diversaj nacioj kaj kulturoj.

La budon vivtenis dimanĉe esperantistoj de Alzaco, Mozelo kaj de la nancia grupo.

 

Festi la Vida  23/24 septembre 2023

Depuis déjà quinze ans, l’association « Tatou la Vida » organise « Festi laVida », un festival de fin de semaine, à Raon-au-bois », dans les Vosges.

Les organisateurs invitent les producteurs locaux, les artistes, les associations à présenter leurs produits agricoles et artisanaux, leurs chansons, leurs animations, le tout dans une ambiance écologique ouverte à la diversité. Le public se fait de plus en plus nombreux. Déjà de 1500 à 2000 personnes en 2022. Sans doute plus, cette année.

Très gentiment, depuis plusieurs années, l’association « Espéranto France Est » est la bienvenue et peut présenter à un public réceptif la langue internationale sous son aspect linguistique, mais aussi sa culture, son histoire, et son idéal visant à rapprocher, pacifiquement et sur un pied d’égalité, les êtres humains de nationalités et cultures différentes.

Notre stand a été animé, le dimanche, par des espérantistes venus d’Alsace, de Moselle, et de la région nancéienne.

 

Deĵorado en la lorena vilaĝo de la libroj : Fontenoy-la-Joûte la 13an de aùgusto 2023

De multaj jaroj la Esperanto-grupo de Nancy kun aliaj helpantoj deĵoras en Fontenoy-la-Joûte, kampara vilaĝo en Loreno (Francio), kie aro da farmdomoj transformiĝis al grandegaj librovendejoj proponantaj uzitajn librojn je vere malaltaj prezoj. Regule, ĉefe dimanĉe, vizitantoj promenadas tra la vilaĝo kaj serĉadas pri eventualaj raraĵoj aŭ plenigas sakojn por hejma legado. La vilaĝo ankaŭ invitas de tempo al tempo asociojn, kiuj rajtas munti budon en la stratoj por reklami kaj vendi siajn varojn. Interesa vizitantaro por prezenti nian lingvon.

Amika tago en Waldkirch la 10an de junio 2023

Niaj bavelaj amikoj organizis la 10an de junio 2023 la « amikan tagon », ĉiujare aranĝitan, ĉu de la grupo de Mulhouse ĉu de tiu de Freiburg,

 

Dekkvar samideanoj do retroviĝis en Waldkirch, agrabla urbeto de Nigra Arbaro, 10km oriente de Freiburg. El la grupo de Nancy venis Liliane, Micheline kaj Jean-Luc.

Post subsuna promenado en la urbo, ni partoprenis agrablan komunan manĝon en eskterajho de restoracio apud la lageto.

Poste eblis elekti inter pieda grimpado al la ruina mezepoka kastelo aŭ vizito de muzeo pri mekanika muziko.

Fine, chiuj retrovigĝis en tiu bela, interesa, sed brua muzeo,

Post fina babilado en trinkejo, ĉiuj ĝisrevidis sin, post tiu mallonga sed agrabla kaj revigliga amika tago !

 

Gemeliĝo de la esperanto-grupoj de Padovo kaj Nancio 7/12ajn de aprilo

Paola Tosato, prezidantino de la esperanto-grupo de Padovo en Italio, kontaktis la grupon de Nancio por proponi ĝemeliĝon de la grupoj (la du urboj jam estas ĝemelaj de 1964),

Por konkretitigi tiun projekton, Paola venis en Nancion por renkonti nin, de la 7a ĝis la 12a de aprilo. Tio estis unue okazo por ni vizitigi la urbon al ŝi . Sabate, ŝi povis malkovri la malnovan urbon, la muzeon pri belaj artoj kaj la tropikan akvarion. Dimanĉe la muzeon pri Nancia Skolo, apud la renovogita akvo-centro. Lunde, ni iom rondiris en la proksima ĉirkaŭaĵo : naskiĝdomo de Jeanne D’Arc en Domremy, antikvaj romiaĵoj en Grand, Katedralo de Toul.

Kaj mardon vespere, Paola prezentis en la junuldomo al la membroj de la grupo sian urbon Padovo.

Kvankam la du urboj ne estas tre proksimaj, ni esperas, ke okazos novaj kontaktoj venonte.

 

88a regiona staĝo en Art Sur Meurthe la 17/19ajn de marto 2023

Nia tradicia printempa staĝo finfine povis okazi en 2023, post trifoja nuligo pro la kovida pandemio.

Tiu staĝo -komuna evento de Esperanto France Est kaj Bavelo (esperanto-ligo de Baden Wurtemberg)- estis ĉi jare organizita de la grupo de Nancio, en la Centro CLAM de Art Sur Meuarthe, kiel en 2016.

Post 4 jaroj de dormema aktivado, ni timis malmultan aliĝantaron, Sed ni estis kontentaj pri la nombro de partoprenantoj, certe ne tiel granda kiel pasinte sed kontentiga post la pandemia periodo kaj malgraŭ modesta sabata distra spektaklo,

Entute venis 40 partoprenantoj ĉefe el Loreno kaj Alzaco, Sed notindas, ke venis 15 germanaj samideanoj, ĉefe el Bavela regiono.

La strikoj ne helpis tiujn, kiuj vojaĝis trajne, Tamen, preskaŭ ĉiuj atingis la celon ĝustatempe.

 

 

Vendredon vespere, la unuaj alvenantoj, ĉefe germanaj, partoprenis la viziton de la centro de Nancio.

 

 

 

 

Sabaton matene, la grupo vizitis la muzeon pri foto kaj kino de Saint Nicolas de Port, kie ni estis tre afable akceptitaj de la muzea skipo. La vizito estis    

komentita franclingve kun traduko esperanten. La papera gvidilo de la muzeo estis tradukita antaŭ jam 3 jaroj de la grupo kaj disdonita al la vizitantoj. La prizorgantoj de la muzeo konservis kopion.

Pluraj samideanoj lasis mesaĝon sur la vizitregistron, en esperanto aŭ en la germana, kompreneble !

 

 

 

Post la manĝo, okazis la tradicia prezento de la novaj libroj akiritaj de la libroservo.

 

 

 

 

Poste komenciĝis la lernoprogramo, kiu daŭris dimanĉon matene. Ĉifoje estis malmulte da lernantoj : du aŭ tri komencantoj gvidataj de Catherine Hel kaj eble kvin progresantoj de Edmond Ludwig.

La aliaj staĝanoj aŭskultis la diversajn prelegetojn prezentitajn de pluraj aliĝantoj al la semajnfino : Manfred Westermayer prezentis la akvoprojekton en Kalima-Buvaku (Kongolando), Alois Eder pri la centjariĝo de la kontrakto de Elizeo, Daniel Raoult pri Karlo la 3a duko de Loreno, Joel Fontaine pri la insulo « Réunion », Ursula Niesert pri la neandertala apokalipso, kaj Inge Simon pri la kristalejo Daum.

Sabaton vespere ne okazis tradicia spektaklo, sed bunta vespero, kun skeĉo prezentita de la nancia grupo, anekdotoj dirataj de André Grossmann, afablaj dankceremonietoj de niaj bavelaj samideanoj, prelegeto de Edmond Ludwig kaj diversaj anoncoj pri la venontaj regionaj esperanto-eventoj.

Dum,la tuta semajnfino, la staĝanoj povis foliumi la 700 titolojn prezentitajn de la regiona libroservo, kaj kompreneble babiladi dum la komunaj manĝoj servitaj en la centro. Infanoj kaj pliaĝuloj povis rigardi la diversajn dombestojn kaj promeni en la parko de la centro.

Ĉiuj grupiĝis dimanĉon por la tradicia foto kaj post la lasta manĝo ĝisrevidis sin espereante sin retrovi baldaŭ, kaj precipe en Rottweill la 1/3ajn de septembro por la gaja semajnfino preparita de Bavelo !

 

Premier « bunta Esperanto tago » à Thionville le 10 décembre 2022

Les groupes d’espéranto de Luxembourg, Thionville et Nancy ont décidé d’organiser 1 ou deu fois par trimestre des journées d’espéranto à programme varié : le matin un cours pour les débutants et un cours de perfectionnement pour les anciens élèves; l’après midi, diverses présentations ou informations en espéranto sur des sujets variés, le tout entrecoupé d’un repas en commun,

Cette première journée a été préparée par le groupe de Thionville, qui dispose d’un salle bien équipée dans la « Maison Quesnau », lieu bien situé, hébergeant de nombreuses associations et disposant d’un parc de stationnement gratuit. Une cuisine étant à la disposition des associations, il a été décidé que le repas aurait lieu sur place, chacun étant prié d’apporter une partie des victuailles, ceci nous permettant un gain de temps et un moindre coût,

13 participants sont venus de Thionville, de Nancy, du Luxembourg et même d’Allemagne.

Faute de débutants, il n’y a eu le matin que le « kurso por progresantoj » sur la base du manuel « l’enseignement par la bande dessinée » de Michel Dechy.

Une journaliste de Moselle TV est venue nous rencontrer ce matin et a réalisé un reportage qui a été diffusé par la station le 15 décembre.

Après un repas agréable et très copieux, les participants ont gardé assez d’énergie pour suivre le programme de l’après midi – tout en esperanto :

« les fêtes de Noël » par Daniel Raoult
« promenade en Pologne à partir de photos » (Jean-Luc Thibias)
le centre d’esperanto « kvin petalo » par (Catherine Kremer)
« les phénomènes qui me gênent dans l’utilisation actuelle de la langue » (Brian Moon)
« les expositions culturelles de la FISAIC »(Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots) à Bisheim les 3 à 5 novembre 2022 (où l’espéranto était présent).

Au cours des pauses, les participants ont pu feuilleter les quelques livres exposés par le « libroservo » de l’association régionale EFE.

Aprés cette agréable journée, les participants se sont séparés en esperant se réunir à nouveau au cours d’un nouveau « bunta esperanto-tago », si possible fin janvier ou début février 2023.

Unua « bunta Esperanto tago » en Thionville la 10an de decembro 2022

La Esperanto-grupoj de Luksemburgo, Thionville kaj Nancy decidis organizi 1 au 2 foje ĉiun trimonaton buntajN esperanto-tagojn : – matene kursoj por komencantoj kaj por progresantoj, -posttagmeze diversaj prelegetoj kaj informoj en esperanto pri diversaj temoj – kun meze komuna tagmanĝo.

Tiun unuan tagon preparis la grupo de Thionville, kiu disponas bone ekipitan salonon en la « Domo Quesnau » ejo bone situata, akceptanta plurajn asociojn, kaj havanta senpagan aŭtoparkejon. Ĉar la asocioj povas uzi la lokan kuirejon, estis decidite, ke ĉiu kunportos parton de la manĝajoj tiel ke ni ŝparu tempon kaj monon.

13 partoprenantoj venis de Thionville, Nancy, Luksemburgo kaj eĉ Germanio. Pro manko de komencantoj, okazis matene nur la progresiga paroliga kurso, per la libro « Bildstrioj kiel lernolibroj » de Michel Dechy,

Ĵurnalistino de Moselle TV venis renkonti nin tiun matenon kaj preparis televidan raporton aperontan sur tiu kanalo la 15an de decembro,

Post manĝado riĉa kaj agrabla, la partoprenantoj konservis sufiĉan energion por la posttagmeza programo :

la Kristnaskfestoj (Daniel Raoult)
promenado tra Pollando per fotoj (Jean-Luc Thibias
la Esperanto-centro Kvinpetalo (Catherine Kremer)
« kiuj fenomenoj en la nuna lingvo-uzo plej ĝenas min » (Brian Moon)
la ekspocioj de FISAIC (Internacia Federacio de la Artaj kaj Intelektulaj Societoj de Fervojistoj) en Bisheim les 3/5ajn de novembro 2022 (esperantistoj ĉeestis!),

Dum paŭzoj, la partoprenantoj povis foliumi kelkajn librojn de la libroservo de Esperanto France Est

Post tiu agrabla tago, la ĉestintoj disiĝis, esperante denove kunveni okaze de nova « bunta Esperanto Tago », se eblas, fine de januaro aŭ komence de februaro 2023.

 

Journée mondiale de l’espéranto : l’apprentissage d’une langue « universelle »

 

Soirée découverte de l’ESPERANTO

Mercredi 28 septembre à la MJC Philippe Desforges, rue de la République – Nancy, venez découvrir la langue universelle Espéranto à partir de 19 h30

Festi la vida

Après deux années d’interruption Festi la vida a eu lieu le 25 septembre 2022 à Raon aux Bois dans les Vosges, où nous avons tenu un stand pour informer les visiteurs sur le langue universelle Espéranto.

Post dujara interrompo Festi la vida okazis la 25-an de septembro 2022 en Raon aux Bois en Vogezoj, kie ni budis por informi vizitantojn pri la universala lingvo Esperanto.

 

 

Festo de asocioj en Nancy la 17an de septembro 2022

De almenaŭ tri jaroj, la grupo de Nancio ne povis partopreni en tiun tradician eventon, dum kiu ĉiuj nanciaj asocioj povas prezenti sian agadon.

Kiel lastjare, la invito ne atingis nin sed ni povis ĝustatempe kontakti la urban servon kaj ricevis lokon inter 150 aliaj asocioj. Partoprenis Liliane, Yohan, Matthew kaj mi mem.

Kutime la evento okazas en Parko de « la Pepinière », foje en la kongresejo. Ĉifoje sur « Place de la Carrière », apud « Place Stanislas ». La urbestraro ja havis la bonan ideon konservi dum unu plia semajno la tendegon uzitan por la literatura salono « Le livre sur la Place ».

La asocioj trovis do bonan ŝirmilon kontraŭ la pluvo (kiu ĵus reaperis post dumonata feriado), kvankam estis iom malvarme (ne kredeble!) frumatene.

La festejo troviĝis en strategia loko en la plej turisma loko de la urbo. Samtempe estis « Tago de la Heredaĵo ». Do, aùskultema publiko alfluis, despli ke la publikaj transportoj estas nun senpagaj en la urbaro dum la semajnfinoj !

Po manko de spaco, ni ricevis nur du tablojn kaj ne eblis kroĉi ien afiŝojn, Do ni prezentis nur kelkajn librojn kaj revuojn, Sed ni povis uzi nian tradician tabulon por klarigi la mekanismon de la lingvo.

Inter la multaj pasantoj, kelkaj (dek, dudek?)atente auskultis nian prezentadon : junuloj, plenkreskuloj, infanoj, iuj kiuj neniam aùdis pri esperanto, aliaj kiuj jam havas solidajn informojn, tiuj kies familiano iam studis la lingvon… Pluraj sin anoncis pretaj veni al nia prezentado en la junuldomo la 5an de oktobro (ni vidos!).

Du apartaj auskultantoj : unu profesia turisma gvidistino de Saarbrucken, kiu miris, ke ankau ĉi tie estas prezento pri esperanto. Ŝi petis de mi la adreson de esperantaj grupo aù aktivuloj de Sarlando por kontakti ilin. Mi kompreneble donis tiujn informojn aperantaj en malnova papera jarlibro.

Alia estis la urbestro mem, sinjoro Klein, kiu, sola, vizitis unu post la alia la diversajn budojn, Li afable (ĉu interesoplene?) aùskultis miajn pertabulajn informojn dum deko da minutoj.

Rezulto de tiu tago : ĉu venos amasoj da novaj membroj al nia movado ? Eble ne. Eble ne tuj ! Sed almenau, ni dissemis kelkajn grajnojn, kiuj eble poste ĝermos. Kaj ni reaktivis kontakton kun aliaj asocioj kaj kun la urbaj skipoj. Ni refortigis nian entuziasmon… kaj ni pasis agrablan tagon !

J. L. Thibias

Visites à Deneuvre et Baccarat par un groupe d’espérantistes d’Alsace et de Lorraine ainsi que du Bade Würtemberg ( Allemagne) le 22 août 2022

Nous avons tout d’abord visité le musée des sources d’Hercule à Deneuvre.

 

La première salle rappelle trois siècles d’histoire gallo-romaine.

On arrive ensuite dans une salle où est reconstitué le sanctuaire dédié à Hercule.

Une centaine de statues, autels, stèles et différents objets découverts lors des fouilles de 1974 à 1986 sont ici présentés comme ils étaient sur le site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une visite rapide de l’église baroque saint Rémy de Deneuvre, nous avons pique niqué sur les rives de la Meutthe .

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi a débuté par la visite de l’église saint Rémy de Baccarat, construite de 1953 à 1957 remarquable par ses vitraux constitués de 20 000 pièces de cristal.

 

 

 

 

Puis nous nous sommes rendus à la cour des cristalleries.

 

Le musée installé dans le château expose de magnifiques objets en cristal , en particulier un lustre imposant.

Petite ville dans la ville , la verrerie fut bâtie à la fin du XVIII ème et le début du XIXème siècles.

Outre les ateliers à froid, les halles et divers bâtiments nécessaires à la fabrication , on y avait construit les maisons des ouvriers, une pension pour les apprentis, une chapelle, une cantine, une crèche ainsi que la maison du directeur et le château pour les administrateurs.

Notre dernière visite fut le pôle du bijou avec sa galerie d’exposition dédiée aux bijoux et aux métiers d’art.

La journée s’est terminée par un moment convivial autour d’une boisson  FRAÎCHE

Esperanto-pikniko en Deneuvre-Baccarat la 21an de aŭgusto 2022

Kial en vilaĝo de 500 loĝantoj situanta apud la urbeto Baccarat -monde konata pro ĝia kristalproduktaĵoj- troviĝas muzeo pri Herkulo ?

Ĉar tiu vilaĝo multe pli aĝas ol sia najbaro ! Jam ekzistanta dum la gaŭla tempo, ĝi konstruis dum la romia periodo adorejon pri Herkulo fariĝinta pilgrimejo, La afero prosperis ĝis la alveno de Kristismo kaj ĝermanaj invadoj, kiuj detruis la lokon. Tiun oni eltiris el forgeso per arkeologiaj elfosaĵoj nur ekde 1974.

Deneuvre tamen pluvivis dum la Mezepoko. En 1764, estis decidite krei vitrofabrikon en ĝia eksterkvartalo nomita Baccarat, Farinĝinta kristalfabriko, tiu entrepreno tiom prosperis, ke Baccarat fariĝis pli granda ol ĝia patra najbaro !

Do jen interesa loko por piknika tago !

Liliane Bersweiler okupiĝis pri la organizado.

Kaj venis el Nancy, Metz, Strasbourg kaj aliaj lokoj de la regiono dekvino da samideanoj, Inge kaj Jürgen el Bavelio internaciigis la renkonton !

Matene : vizito de la Muzeo pri Herkulo kaj de la preĝejo de Baccarat moderne rekonstruita post ĝia detruo dum la dua mondmilito,

Posttagmeze : vizito de la muzeo pri kristalo kaj de la galerio pri juveloj (kun belega ekzpozicio de regionaj artproduktaĵoj)

Intertempe : babilada pikniko, sub sunombrelaj arboj ĉe la bordo de rivero Meŭrto (eĉ ne sekigita!).

Fine : agrabla ĝisrevida kunveneto en trinkejo, kie Liliane disdonacis amikan tagon !

Kie kaj kiam la venontaj piknikoj ?

JLT

Amika Tago en junio en Selestat

Unu Amika Tago farita el multaj belaj spertoj !
=============================================

La Amika Tago de junio en Selestat, evento kiun partoprenis pluraj Esperantistoj el kvar landoj (eble eĉ pli!), estis bela okazo por revidi aŭ renkonti aliajn samideanojn.

Mia tago komenciĝis en Nancio, kie mi trovis aliajn esperantistojn. Kune, ni aŭtis ĝis Selestat. Ni trovis parkejon, kaj poste iris al la trajnstacio. « Saluton! » tie kaj tie. Tie kaj tie kelkaj verdaj steloj. Iom post iom aliaj homoj alvenis, kaj ni kunparolis. Dum tiu tempo, policistoj rigardis la aŭtojn antaŭ la trajnstacio, kaj komencis skribi monpunojn. Do, ni ekpensis, ke, ĉiuj, kiuj havas aŭton prefere rapide foriru!

Ni kuniĝis en alia parkejo, kaj ekmarŝis tra la urbo. Mi tre ŝatas tiujn momentojn inter aktivaĵoj, ĉar estas ofte la bona momento por renkonti la aliajn partoprenantojn.

Poste, la grupo haltis antaŭ malnova domo. Eble pro la varmeco, eble pro vortoj, kiujn mi ne konas, mi honeste ne memoras kial tiu domo gravas. Nek kial la sekva domo gravas. Sed, mi memoras, ke iu klarigis, ke en sia pasinteco, la urbo apartenis al Germanujo, kaj dum aliaj epokoj, al Francujo. Tiuj domoj montris tiujn epokojn tra iliaj arĥitekturoj, kiuj malsamas.

Nia promenado pluiĝis, ni vidis aliajn konstruaĵojn, preĝejon, bazarplacon, kanalon, kaj ĉirkaŭ la tagmezo, ni trovis parkon kie ni kunmanĝis kaj kunparolis.

Post nia manĝo, ni iris al humanisma muzeo. Tie troviĝas multaj malnovegaj libroj kaj aliaj dokumentoj, skribitaj per la manoj de filozofiintoj kaj aŭtoroj.

Kiam ni finlegis pri la libroj, ni sidiĝis en la placo proksime de la muzeo kaj trinkis aŭ manĝis ion. La plejparto el la partoprenantoj iris al la panmuzeo, sed mi iris al la arta muzeo (FRAC) kun mia amikino. Tie estis ekspozicio de Charlemagne Palestine. Ĉie, vere ĉie, estis centoj da pluŝursetoj! Surprizanta kaj interesa!

Poste, kelkaj homoj restis, kaj aliaj, inklude la nancian grupon foriris.

Jen unu subjekta priskribo de la Amika Tago. Unu fina penso: laŭ mi, la plej grava afero, ne estis kien ni iris, kion ni vidis, faris, aŭ manĝis. Por mi, gravas havi tempon kun aliaj esperantistoj por paroli kaj lerni! Kaj feliĉe, la spertuloj helpis komencantojn, kiel min.

Unu Amika Tago farita el multaj belaj spertoj!

*Mateo*

 

L’espéranto chez RCN – Radio-Caraibes-Nancy   90,7 FM rcn-radio.org

La radio locale RCN nous a ouvert ses ondes pour présenter notre association et l’espéranto au cours de l’émission du clown Chamalo : les mercredis à 17 h – Vie associative du 22-9).
De plus un petit cours d’esperanto nous a été présenté par Adeline et Mateo (émission du 2/11/2021à 17h).
Retrouvez le Premier cours et les suivants

Kunveno

 

Por la unua kunveno en la klubo, merkredon la 29an de septembro 2021, ni gustumis la  pomon « esperanto », kiu kreskis en mia fruktĝardeno. Ĝi tre bongustas. Eble venontan jaron, mi rekoltos pliajn. Liliane

 

 

Promenado en Graufthal la 29 aout

Jam de multaj monatoj, la grupo de Nancy deziris organizi en Graufthal esperanto tagon ĉirkaŭ la rokdomoj, en nordaj vogezoj proksime de Phalsbourg.

Bedaŭrinde, antaŭ du jaroj, malbona falo devigis Liliane hospitalumi dum pluraj semajnoj kaj lastjare la pandemio denove nuligis nian projekton.

Finfine ĉi jare, okazis ioma paŭzo en la malbona tempo, kaj Liliane povis realigi la prokrastitan promenadon.

Kompreneble ne alvenis multege da samideanoj, Tamen naŭ, kio ne estas tiom malmulte, en la nuntempaj cirkonstancoj kaj en dato, kiam ankoraŭ iuj ferias aŭ aliaj pretiĝas por la rekomenco de la aktivado,

Ni kore dankis al Inge kaj Jorgen, kiuj longe veturis el proksimeco de Stuttgart speciale por la okazo kaj donis tiel al la kunveno internacian etoson.

Post agrabla kaj bona manĝo en restoracio de Oberhof, ni rapide rigardis la restaĵojn de mezepoka monaĥejo nuntempe elfosata.

Poste ni vizitis la rokdomojn, El tiu loko, Madette Ast verkis la ilustritan infanan rakonteton « la blua kato » eldonitan de esperanto Nancy 54 en tri lingvoj : esperanto , franca kaj germana. Dank’ al klopodado de Liliane, la enirdomo de la loko nun akceptas proponi tiun libreton al la vizitantoj.

Post la vizito, ni faris agrablan promenadon en la proksimeco, malkovrante agrablan pejzaĝon…kaj la lageton de la rakonto !

Kaj ĉiuj ĝisrevidis sin, kontentaj pri tiu tago, kiu aspektis kiel ekrevigligo de la regiona esperanta vivo post du jaroj da preskaŭa izoleco !

Apartajn dankojn al Liliane por la organizado de la tago

Jean-Luc Thibias

Jen la komentoj de Bernard Behra pri tiu tago :

Estis bela tago por niaj esperantistaj sentoj kaj nia humaneco : okazo travivi simplajn, rektajn kaj respektemajn rilatojn inter homoj. Do “homoj kun homoj”. Dankon por ĉio.

Mi aldonus : ke mi vere ŝatis la etoson kaj la bonan organizadon de tiu renkontiĝo kaj vizito, kaj ankoraŭ nun restas tre kontenta havi denove okazon renkonti verajn esperantistojn en vera vivo, ĉar kunvenoj per komputilaj ekranoj aŭ virtualaj kunvenoj rapide lacigas min, kapdoloroj, ktp.

FERVOJISTA FESTO EN BLAINVILLE DAMELEVIERES LA 26AN DE JUNIO 2021

Pere de Bruno Henry, la Franca Fervojista Esperanto Asocio invitis la grupon de Nancy kunpartopreni la Kulturan Feston de Fervojistoj en Blainville-Damelevières, granda fervoja centro inter Nanc kaj Lunéville.

Nia budo estis iom aparta de la ĉefaj allogejoj de la festo, Do ne svarmis la vizitantoj! Tamen la kelkaj pasantoj montriĝis tre interesataj.


…Kaj finfine post longa pandemia periodo, eblis komune pikniki, dum bela somera tago -apud refreŝiga naĝejo !

 

Dankon al nia fervojista samideano Christian Dardenne, kiu trajne trairis Francion por deĵori ĉe la budo kun Liliane kaj Jean-Luc.