2016


Recreanim’

Comme chaque année, nous avons participé à la fête de quartier « Récréanim' », dans le square « les jardins du Luxembourg » à Vandoeuvre. Samedi 1er octobre 2016, de 15 h à 17 h, nous avons fait connaître l’Espéranto grâce à un jeu qui montrait le fonctionnement de la langue.
Malgré un temps peu favorable, les visiteurs ont été assez nombreux.

recreanim-2016

Kiel ĉiu jare, ni partoprenis en la kvartala festo « Récréanim' », en la skvaro « la ĝardenoj de Luksemburgo » en Vandoeuvre. Sabaton, la 1an de oktobro 2016, de la 15a ĝis la 17a, ni diskonigis Esperanton, per ludo, kiu montris la funkciadon de la lingvo.
Malgraŭ malfavora vetero, la vizitantoj estis sufiĉe multaj.

Rekomenco de la kursoj -Reprise des cours

La kursoj rekomencis mekredon la 5an de oktobro 2016 en la MJC Desforges, rue de la République à Nancy.

Les cours ont repris le mercredi 5 octobre 2106 à la MJC Desforges, rue de la République à Nancy.

Festi la Vida

Dimanĉon la 25an de septembro 2016, en Raon-aux-Bois en Vogezoj, ni partoprenis, kiel ĉiujare, en « Festi la Vida ». Ni alvenis kun brilanta suno, kiu akompanis nin la tutan tagon.

Ekde la 13a, multe da vizitantoj haltis ĉe nia budo, scivolemaj por malkovri Esperanton aŭ kompletigi iliajn konojn pri la lingvo. Knabineto agrable mirigis nin pro sia entuziasmo. Ŝi tuj partoprenis en la proponitaj ludoj kaj rapide konstruis vortojn kaj eĉ frazetojn en Esperanto, kiun ŝi ĵus malkovris.

La tago multe ĝojigis nin.

Dimanche 25 septembre 2016, à Raon-aux-Bois, nous avons participé, comme chaque année à « Festi la Vida ». Nous sommes arrivés sous un soleil radieux qui nous a accompagné toute la journée.

festi-2016

Dès 13 h beaucoup de visiteurs se sont arrêtés à notre stand, curieux de découvrir l’Espéranto ou d’en savoir davantage sur la langue. Une fillette nous a agréablement étonnés par son enthousiasme. Elle a tout de suite voulu participer aux jeux proposés et rapidement construire des mots et même de petites phrases en Espéranto qu’elle venait de découvrir.

Ce fut une très agréable journée.

Librofesto en Fontenoy-la -Joûte

Dimanĉe la 14an de aŭgusto 2016, ni alvenis en Fontenoy-la-Joûte. Jacques jam ĉeestis. Li bedaŭris ĉar lia laŭbo estis defektita kaj la vetero anonciĝis tre varmega. Feliĉe, per iomete da lerteco, ni riparis parte la ŝirmejon.
La vizitantoj estis malmultaj sed tamen interesataj. Ni faris kelkajn kontaktojn kun personoj, kiujn ni esperas revidi je la rekomenco de la kursoj en la MJC Desforges en Nancio. Krom la fideluloj de la nancia klubo, nur Jacques kaj Edmond partoprenis en la buda deĵoro kaj ni dankas ilin por ilia vigla helpo.

Fontenoy2016

Le dimanche 14 août 2016, dès 9h nous sommes arrivées à Fontenoy-la-Joûte. Jacques était déjà là. Il était désolé car sa tonnelle était abîmée et la journée s’annonçait caniculaire. Heureusement, avec un peu d’ingéniosité nous avons réparé en partie l’abri.
Les visiteurs furent peu nombreux mais toutefois intéressés. Nous avons établi quelques contacts que nous espérons revoir à la rentrée à la MJC Desforges à Nancy.
Hormis les fidèles du club de Nancy, seuls Jacques et Edmond ont participé à la tenue du stand et nous les remercions de leur active collaboration.

Eldono de Momo la Histroko – Edition de Momo le Porc-épic

fly momofr

Festo « Les Tronches en fête »

La 26 an de junio 2016, ni partoprenis en la manifestado « Les Tronches en fête » en Vogezoj.
Tie diversaj asocioj rilataj al la naturo prezentis siajn agadojn sub indianaj tendoj. Pro la malbona vetero kaj futbala matĉo, malpli da homoj ol pasintjare vizitis la budaron. Malgraŭ ĉio, ni pasigis bonan tagon kaj parolis al pluraj vizitantoj pri la internacia lingvo.

Les tronches 2016

Le 26 juin 2016, nous avons participé à la manifestation « Les Tronches en fête » dans les Vosges. Diverses associations en lien avec la nature y présentaient leurs actions sous des tipis. En raison du mauvais temps et d’un match de football, moins de personnes par rapport à l’année dernière ont visité les stands.
Malgré tout cela, nous avons passé une bonne journée et parlé à plusieurs visiteurs de la langue internationale.

Majo de Eŭropo 2016 – Mai de l’Europe 2016

La 9an de majo, tago de Eŭropo, la asocio « Esperanto-Nancy-54 » budis en la nancia urbodomo, de la 10a ĝis la 17a. Kiel ĉiun jaron, ni informis pri la internacia lingvo, sed ĉar multe da homoj laboris dum tiu tago, la vizitantoj estis bedaýrinde pli malmultaj ol dum la lastjara festo. Ni dankas Edmond por lia helpo kaj Elina por ŝia viziteto.

mai Europe 20161

Le 9 mai, jour de l’Europe, l’association « Esperanto-Nancy-54 », a tenu un stand à l’Hôtel de Ville de Nancy de 10 h à 17 h. Comme chaque année, nous avons donné des informations sur la langue internationale, mais comme beaucoup de personnes travaillaient ce jour-là, les visiteurs ont été moins nombreux que pendant la fête de l’année dernière. Nous remercions Edmond pour son aide et Elina pour sa petite visite.

 

Renkontiĝo en Art sur Meurthe – Rencontre à Art sur Meurthe

vendredi

De la 22a ĝis la 24a de aprilo 2016, okazis la 79a regiona staĝo de Esperanto en la distrocentro (CLAM) en Art sur Meurthe. Partoprenis en tiu evento, preskaŭ 50 aliĝantoj devenante el Germanio, Litovio, Luksemburgio, Nederlando, Svedio kaj kompreneble Francio.

Vendrede, dum la posttagmezo, ni akceptis la unuajn alvenantojn. Post la vespermanĝo, kelkaj interesatoj vizitis Nancion dum aliaj interkoniĝis, kune trinkante, parolante aŭ ludante.

Sabate matene, trideko da personoj vizitis la Saldomon en Haraucourt. Hélène, la gvidistino, france parolis al ni pri la lorena salo ; tuj, Jean-Luc Thibias aŭ Brian Moon esperanten tradukis la informojn.

La Saldomo

Postagmeze, Jean-Luc Thibias prezentis la novajn librojn de la libroservo. Poste, diversnivelaj kursoj okazis dum Iŝvan Ertl prelegis pri la esperanta literaturo al la plej spertaj el la staĝanoj.

Post la vespermanĝo, Nataŝa Bertse kun sia filo spektaklis per belaj kanzonoj ludante gitaron.

concert1

Dimanĉe matene, la kursoj daŭris same la prelego de Iŝvan Ertl. Matenfine, Catherine Kremer prezentis lumbildojn pri la Unua Mondmilito.

Libroservo

Dum la tri tagoj, eblis aĉeti librojn, gajni lotojn kaj subskribi antaŭmendon pri la eldono de « Momo la Histriko ».

Ni dankas ĉiujn partoprenantoj por tiu tre simpatia renkontiĝo.

Vi povas elŝuti la flugfolion pri la Saldomo. Klaku ĉie-tie

Vous pouvez téléchargez le dépliant sur la maison du sel. Cliquez ici

Du 22 au 24 avril 2016, le 79ème stage régional d’Espéranto s’est déroulé au centre de loisirs (CLAM) d’Art sur Meurthe.

Environ 50 personnes venues d’Allemagne, de Lituanie, du Luxembourg, des Pays Bas, de Suède et bien sûr de France ont participé à cet événement.

Vendredi, dans l’après-midi nous avons accueilli les premiers arrivants. Après le dîner, quelques
intéressés ont visité Nancy pendant que d’autres faisaient connaissance buvant, parlant ou jouant ensemble.

Samedi matin une trentaine de personnes a visité la Maison du Sel à Haraucourt. Hélène, la guide, parlait en français du sel lorrain ; aussitôt, Jean-Luc ou Brian traduisait en espéranto les informations.

L’après-midi, Jean-Luc a présenté les nouveaux livres du « libroservo ». Ensuite des cours de différents niveaux avaient lieu pendant que Iŝvan ertl présentait aux plus initiés des stagiaires, la littérature espérantiste.

Après le repas, Nataŝa Bertse et son fils ont donné un concert de chants en jouant de la guitare.

Dimanche matin les cours se sont poursuivis de même que la conférence de Iŝvan ertl. En fin de matinée, Catherine Kremer a présenté un diaporama concernant la Première Guerre Mondiale.

Pendant les trois jours, il était possible d’acheter des livres, de gagner des lots, de signer une souscription pour l’édition de « Momo, la Histriko ».

Nous remercions tous les participants pour cette rencontre très sympathique.

Festival Si T Cirque

Dimanche 3 avril, nous avons participé au festival « Si T Cirque » organisé par la MJC Nomade, au parc du Charmois à Vandoeuvre. Nous proposions des jeux de memory sur les animaux et les artistes du cirque et un jeu de dominos sur les légumes.
Beaucoup de visiteurs ont pu découvrir l’espéranto ou préciser leurs connaissances sur cette langue internationale.

sTcirque

 

 

Dimanĉe la 3a de aprilo, ni partoprenis la festivalon « Si T Cirque » organizita de la MJC Nomade, en la parko de Charmois en Vandoeuvre. Ni proponis ludojn pri memorigado rilate la bestojn kaj artistojn en Cirko kaj domenludon pri legomoj.
Multe da vizitantoj povis malkovri esperanton aŭ precizigi siajn konojn pri tiu internacia lingvo.

Forpaso de Arlette Genot, kies edzo Roland mortis en februaro 2014.

Roland estis aktiva esperantisto en Nancy ĝis kiam la malsano malfaciligis sian agadon.
Li kaj Arlette tamen daŭre akceptis hejme en sia domo de Champenoux multajn samideanojn el diversaj landoj.

Ankoraŭ ĉijare, Arlette invitis nin, okaze de akcepto de brazilaj samideanoj, kiuj venis Francion por partopreni la universalan kongreson en Lille.

A.Genot

Zamenhof-Festo en Luksemburgio

Zamenhof-tago